تبلیغات
شبکه ی لیان - مطالب ابر زبان نهم

شبکه ی لیان

اعتقادی، فرهنگی، مذهبی، دشمن شناسی و سایبری

dآموزش گرامر زبان انگلیسی سال نهم، قسمت 2

درس یکم بخش دوّم - کتاب کار تمرین یک صفحه 8منتظر قسمت های بعدی باشید.

منتظر نظرهای شما هستیم....

lianchannel@gmail.com

instagram: @lianchannel.ir


تصویر


آموزش گرامر زبان انگلیسی سال نهم، قسمت 1


گرامر درس 1 بخش یکم صفحه 21 کتاب درسی


منتظر قسمت های بعدی باشید.

منتظر نظرهای شما هستیم....

lianchannel@gmail.com

insta: @lianchannel.ir