امام خمینی(ره):

حقوق بشر! همه‌اش شعر. همه این حرفهایى كه این دولتهاى بزرگ مى‌زنند و جامعه‌هایى درست كرده‌اند براى حقوق بشر، براى امنیت، براى چه، نه امنیتشان به امنیت آدم مى‌برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم مى‌برد همه‌اش براى این است كه این ملل ضعیف را ببلعند. این همه مساعى كه ملاحظه مى‌كنید در هر یك این ابرقدرتها، یك صدایى است، یك نظامى هست، نظام این است كه این بلاد شرق را، بلاد ضعیف را، اینها ببلعند.
۲۱ مهر ۱۳۵۷

بیشتر بخوانید: http://imam.ir/tags/index/favorites#t52f53